นายกฯ ประชุม ก.ตร. ไฟเขียว เลื่อนเงินเดือนตำรวจ

331

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 6/2565 ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการ ก.ตร., ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.วินัย คณะอนุกรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม

ภายหลังใช้เวลาในการประชุม 30 นาที คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ได้รายงานผลการดำเนินการให้ประธานฯ ได้รับทราบ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม 5วาระ ประกอบด้วยวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ,วาระการรับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 5/2565, วาระเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย , อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ และ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล

วาระเสนอเพื่อพิจารณา 5 เรื่องคือ การเลื่อนเงินเดือนประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1ต.ค.64) ทั้งปี 2 ขั้น แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือนระดับ ส.6 ขึ้นไป รวมถึงเรื่องการขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ ร.ต.อ.ศุภกร โฆษิตเลิศวัฒนา และร่างระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง ผู้ทำการในอากาศ (ฉบับที่ .. พ.ศ….. หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน (ต.ว.ท.) ฉบับปรับปรุง และเรื่องเรื่องการยกเลิกและแก้ไขคณะกรรมการรับรองการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณและวาระสุดท้ายวาระเรื่องอื่น ๆ