บาป 11 ประการ ที่เผลอทำโดยที่ไม่รู้ตัว ที่จะนำพาให้ชีวิตตกต่ำ

143

บาป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตเราตกต่ำ คืออุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ

หากเราสามารถหยุดทุกบาปได้ ชีวิตเราก็จะก็ดีขึ้นด้วย และบาปทั้งหลาย

นั้นประกอบไปด้วยทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตาม

แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นต้องไม่ดีแน่ การเกิดบาปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน

คือ ทางวาจา ทางกาย และทางใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บาป 11 อย่าง

ที่เราอาจเผลอทำ นั้นมีอยู่ว่า..

บาปประการที่ 1

ยกย่องให้เกียรติคนเล ว ให้มีอำนาจเหนือตน

บาปประการที่ 2

การไม่คบบัณฑิต แต่คบคนพาล

บาปประการที่ 3

การมัวเมาในอบายมุข

บาปประการที่ 4

การเป็นผู้เกียจคร้าน ไม่ขยันทำมาหากิน

บาปประการที่ 5

ความตระหนี่ ถี่เหนียวและเห็นแก่ตัว

บาปประการที่ 6

การเป็นผู้ที่ไม่กตัญญู รู้คุณต่อบุพการี

บาปประการที่ 7

การไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบัน

ไม่รู้จักอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต

บาปประการที่ 8

การไม่ยินดี ในคู่ครองของตน

บาปประการที่ 9

การชอบโกหก ไม่รักษาคำพูดของตน

บาปประการที่ 10

การไม่รู้จักปล่อยวางใน กามารม ณ์

และไม่ยินดีในพรหมจรรย์

บาปประการที่ 11

ความแข็งกระด้าง ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน

หนทางแห่งความเสื่อมทั้ง 11 ประการนี้ พระพุทธองค์ท่านย้ำเสมอว่า เป็นทางเสื่อมสุด

ที่มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงที่สุด เพราะในบางครั้งเราอาจเผลอกระทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็

จะปิดทางเจริญทั้งปวงนั้นอยู่ดีนั่นแหละ มันดึงชีวิตเราให้ตกต่ำอย่างที่สุด ปิดทุกทางบุญ

หากละทั้ง 11 ประการนี้ได้ จะเกิดบุญใหญ่ เปิดทางบุญขึ้น เปิดทางเจริญให้แก่ชีวิตของตน

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องรู้จักให้

นั้นหมายความว่า ต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ด้วย และ

ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยาย ามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะในชาติ ทำให้หมู่คณะ

และชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้..