เบี้ยผู้สูงอายุเตรียมรับ 3000 บาท

2,421

สำหรับข่าวที่ทุกคนรอคอยสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุที่หลายๆคนกำลังรอว่า ครม จะอนุมัติหรือไม่ สำหรับผู้ที่เห็นด้วยและต้องการช่วยกันสนุบสนุนการเสนอร่างกฎหมายนี้ สามารถ มีส่วนร่วมได้ ตามขั้นตอน ดังนี้

1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงชื่อ

2 พิมพ์แบบฟอร์มออกมากรอกรายละเอียดให้ครบ (แต่ยังไม่ต้องใส่วันที่ เพราะช่วงนี้กำลังรวบรวมรายชื่อ เอาไว้ได้วันแน่นอนทางแอดมินค่อยใส่วันที่ทีเดียว)

3 แนบสำเนาบัตรประชาชน และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลายเซ็นผู้สนับสนุน (อย่าลืมขีดคร่อมสำเนาบัตรว่าใช้สำหรับ (ร่าง) กฎหมายบำนาญแห่งชาติ เท่านั้น)

4 ใส่ซองติดแสตมป์ส่งมาที่ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ 48ทับ 282 3 ซ รามคำแหง 104 ถ รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10240

ภาคประชาชนในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ จึงผลักดันร่างกฎหมาย พรบ บำนาญแห่งชาติ เพื่อยกระดับให้ประชาชนทุกคนเมื่ออายุถึง 60 ปี จะมีสิทธิได้รับบำนาญแห่งชาติอย่างเสมอภาคกัน และให้คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยภาคประชาชนจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้สูงอายุ เด็กและสตรี ฯลฯ คอยกำกับทิศทาง เช่น ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทำแผนแม่บทเปลี่ยนเงินสงเคราะห์ต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนมาพัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้า

อายุ 60 ขึ้นไป ต้องได้รับบำนาญแห่งชาติทุกคน ในมาตรา 3 ของร่างกฎหมายบำนาญแห่งชาติ ให้ความหมายของคำว่า บำนาญแห่งชาติ ว่า เงินรายเดือนเป็นบำนาญพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้แก่ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นหลักประกันรายได้โดยมีจำนวนไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนที่กำหนดโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในมาตรา 5 ของร่างกฎหมายยังกำหนดให้บุคคลทุกคนที่มีอายุ 60 ปีให้ได้รับบำนาญแห่งชาติ และการมีสิทธิได้รับบำนาญตามร่างกฎหมายนี้จะไม่ยกเลิกสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญตามกฎหมายอื่นหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายในมาตรา 6 ยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดให้มีบำนาญแห่งชาติ ที่ต้องพิจารณากำหนดอัตราบำนาญแห่งชาติทุกสามปี และในมาตรา 23 ยังกำหนดด้วยว่า ในกรณีที่รัฐจ่ายเงินบำนาญพื้นฐานล่าช้า ไม่ครบถ้วน รัฐต้องจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี จนกว่าจะจ่ายครบถ้วน

ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายดังกล่าวในมาตรา 25 กำหนดให้คณะกรรมการประกาศปรับเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เป็นบำนาญแห่งชาติภายใน 180 วัน หลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือ เปลี่ยนเงินจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนละ 600ถึง1000 บาท เป็น 3000 บาทขึ้นไปต่อเดือนอ้างอิงตามเส้นความจน ตั้งคณะกรรมการกลางกำหนดแผนแม่บท จัดสรรงบให้เพียงพอ เพื่อให้การจ่ายบำนาญแห่งชาติเป็นไปได้โดยสะดวก เพียงพอ

ขอบคุณ : TEWAN CHANNEL