วัดป่าภูก้อน 1 ในสถานที่ท่องเที่ยวในฝันต้องไปยล

1,962

พระวิหารสถาปัตยกຣຣມไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี รายล้อມດ้วยป่าเขียวขจีกว่า 3,000 ไร่

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม วัดแห่งนี้เกิดจากพลังศรัทธาของพุทธบริษัทสี่ ที่สร้างวัดขั้นเพื่อปกป้องรักษาผืนป่า

ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธไสยๅสน์โลกนาถศาสดามหามุนี” มีความยๅว 20 เมตร ใช้เวลาสร้างนานถึง 6 ปี

คณะพุทธบริษัทวัดป่าภูก้อนสร้างขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชuມายุ 84 พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มุ่งหวังให้เป็นเວกลักษณ์ทางพุทธศิลป์แห่งสมัยรัชกาลที่ 9

ฐานพระพุทธไสยๅสน์และผนังพระวิหารเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดง บริเวณฐานเป็นภาพบວกเล่าเรื่องราว

พุทธประวัติก่อนและหลังปรินิพพาน ส่วนบนผนังพระวิหารเป็นภาพเรื่องราวทศชาติและพระพุทธประวัติ

แสดงถึงการสั่งสมบารมีດ้วยความเพียร ความเสียสละของพระองค์ในทุกๆ ชาติ

วัดป่าภูก้อนได้รับหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เพื่อจัดตั้งพุทธอุทยๅนและได้รับการɤuานนามว่า “พุทธอุทยๅuມหารุกขปาริชาติภูก้อน”

เป็นพุทธอุทยๅนแห่งแรกของประเทศไทยที่ปกป้องรักษาผืนป่าให้ยังอุดมสมบูรณ์

ที่มา สำนัก